fbpx

Όροι χρήσης

1. Γενικά.
O δικτυακός αυτός τόπος www.ristart.gr (εφεξής η «ιστοσελίδα») ανήκει στην και διαχειρίζεται από την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΦΑΚΟΓΛΟΥ I. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «RISTART», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου αρ. 49 (Ε’ όροφος) με ΑΦΜ: 800803081, όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής η «Εταιρεία μας», «εμείς», «δικό μας», ή «εμάς»).
Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς υπό την ιδιότητα του επισκέπτη ή του χρήστη, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται ή πρόκειται να παρασχεθούν από αυτήν, αφενός προϋποθέτει την εκ των προτέρων και ανεπιφυλάκτως αποδοχή των κάτωθι περιγραφόμενων Όρων Χρήσης και αφετέρου συνιστά έμπρακτη αποδοχή αυτών. Η αδιάλειπτη και συνεχιζόμενη πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα εκ μέρους του χρήστη και η συνεπαγόμενη χρήση του περιεχομένου των υπηρεσιών της θα θεωρείται ως συγκατάθεσή του στους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας [εισάγετε hyperlink], όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με μέρος ή με το σύνολο των κάτωθι Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου παρακαλούμε όπως παύσει αμέσως να πλοηγείται και να χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα. Κατόπιν των ανωτέρω, οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας μας είναι οι εξής:

2. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
Το ristart.gr αποτελεί την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας μέσω της οποίας προβάλλουμε τους τομείς της δραστηριότητάς μας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες (ενδεικτικά υπηρεσίες προβολής και οργάνωσης πωλήσεων – marketing, υπηρεσίες διαφήμισης κάθε τύπου, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εισηγήσεις και εκπαιδεύσεις σε σεμινάρια, συνέδρια και εταιρείες, καθώς και η διοργάνωση αυτών, οργάνωση εκδηλώσεων και προώθηση προϊόντων και εμπορευμάτων κάθε μορφής, υπηρεσίες φωτογράφησης και βιντεσκόπησης εκδηλώσεων, δημιουργίας ιστοσελίδων, πώλησης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης), το ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί την ομάδα μας, το πελατολόγιό μας, τα έργα που έχουμε υλοποιήσει και αρθρογραφία των συνεργατών μας.
Η Εταιρεία μας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση προς τον χρήστη δύναται να αρνηθεί ή να τερματίσει την πρόσβασή του στην παρούσα ιστοσελίδα ή να διακόψει τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας της, σε περίπτωση που κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κρίνει ότι αυτός δε συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου ή με οποιαδήποτε διάταξη εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης οφείλει αμέσως να καταστρέψει οποιαδήποτε αρχεία ή υλικό έχει λάβει ή εκτυπώσει. Η Εταιρεία μας θα καταβάλει όλες τις εμπορικά εύλογες προσπάθειες να παράσχει αδιάκοπτη πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα, ωστόσο, ενδέχεται κατά διαστήματα η πρόσβαση αυτή να μην καθίσταται εφικτή είτε για λόγους διενέργειας εργασιών σε αυτήν (συντήρηση, διόρθωση, προσθήκη νέου υλικού), είτε για λόγους που οφείλονται σε περιστατικά ανωτέρας βίας (πτώση δικτύου, μειωμένη απόδοση δικτύου κ.λπ.). Με τον όρο «εμπορικά εύλογο» νοούνται οι εύλογες προσπάθειες, που καταβάλλονται στο πλαίσιο της καλής πίστης και του συνετού συναλλασσόμενου χωρίς υπερβολική ή δαπανηρή χρήση χρόνου, πόρων, προσωπικού ή χρημάτων.

3. Απόρρητο.
Η Εταιρεία μας σέβεται και προφυλάσσει στο ακέραιο τις πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να αποκτήσει και να διατηρήσει ομαλή και ασφαλή πρόσβαση σε αυτή. Το ακριβές περιεχόμενο των συλλεγέντων από την Εταιρεία μας πληροφοριών του χρήστη, καθώς και η δικαιολογητική αιτία της εν λόγω συλλογής, περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου [εισάγετε hyperlink], η οποία επίσης διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την οποία πρέπει να αναγνώσει ο χρήστης με επιμέλεια, προκειμένου να αντιληφθεί τις πρακτικές μας. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας προϋποθέτει και ισοδυναμεί με πλήρη γνώση και αποδοχή εκ μέρους του χρήστη της συλλογής και χρησιμοποίησης των παρεχόμενων από αυτόν δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

4. Απαγορευμένη συμπεριφορά χρήστη.
Η Εταιρεία μας χορηγεί μία περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής (και όχι εμπορικής) χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, η οποία δύναται να ανακληθεί. Κάθε χρήστης συμφωνεί ρητά ότι δεν θα διενεργήσει, είτε προσωπικά είτε μέσω τρίτου, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, που περιγράφονται στο παρόν ως «Απαγορευμένη συμπεριφορά»:
(α) Διαβιβάσει, εγκαταστήσει, μεταφορτώσει (upload) ή μεταβιβάσει οποιονδήποτε ιό, διαφήμιση, επικοινωνία, ή άλλο στοιχείο ή διαδικασία στον παρούσα ιστοσελίδα, τα οποία θα μπορούσαν είτε να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση της είτε να επενεργήσουν αρνητικά στους υπολογιστές, τους διακομιστές ή τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας μας.
(β) Αντιγράψει, τροποποιήσει, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, αναδιανέμει, αναδημοσιεύσει, μεταβάλλει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή κώδικα HTML ή άλλο περιεχόμενο, που είναι διαθέσιμο στην παρούσα ιστοσελίδα.
(γ) Αφαιρέσει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα από το διαθέσιμο στην παρούσα ιστοσελίδα περιεχόμενο και τις σχετικές με αυτήν υπηρεσίες.
(δ) Παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Εταιρείας μας, όπως, ενδεικτικά, να επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιαδήποτε μη προσβάσιμα από αυτόν δεδομένα ή διακομιστή, με αποτέλεσμα να παραβιαστεί η ασφάλεια της παρούσας ιστοσελίδας και των σχετικών με αυτήν υπηρεσιών.
(ε) Χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε συσκευή (όπως είναι ένα «διαδικτυακό πρόγραμμα ανίχνευσης» ή άλλο μηχανισμό αυτόματης ανάκτησης) ή άλλα μέσα για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας ή της Εταιρείας μας.
(στ) Υπονομεύσει ή χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε τεχνικές υπονόμευσης σε βάρος της ιστοστελίδας μας ή τμήματος αυτής.
(η) Παρουσιάσει την Εταιρεία μας, την ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας κατά τρόπο παραπλανητικό, ψευδή, υποτιμητικό, ή σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο προσβλητικό και μη αποδεκτό, ή συνδέσει την Εταιρεία μας με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή απόψεις.
(θ) Χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας και τις συνδεδεμένες με αυτήν υπηρεσίες είτε για τη διενέργεια παράνομων ενεργειών είτε ως μέσο διάδοσης μη αποδεκτών, υποτιμητικών και εν γένει προσβλητικών απόψεων και θέσεων, αφορούσες π.χ. ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Η διενέργεια από τον χρήστη, είτε προσωπικά είτε μέσω τρίτου, οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες ενέργειες έχει ως άμεση συνέπεια τον τερματισμό της περιορισμένης άδειας πρόσβασης που του χορηγούμε στα πλαίσια της παρούσας, επιφυλασσόμενης της Εταιρείας μας να αναζητήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία που ήθελε αυτή υποστεί εκ της ως άνω αντισυμβατικής συμπεριφοράς.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Η ιστοσελίδα μας και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας μας και ως εκ τούτου αυτή διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το σύνολο του περιεχόμενου που περιλαμβάνεται στο δικτυακό αυτό τόπο. Ό,τι βλέπει, διαβάζει και ακούει ο χρήστης (ήτοι περιλαμβάνεται ή είναι διαθέσιμο) στην ιστοσελίδα μας (ενδεικτικά αναφέρονται φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχοι καθώς και οποιαδήποτε άλλο αρχείο) αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή κατοχυρωμένα σήματα που προστατεύονται. Ο χρήστης απαγορεύεται να πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, τροποποιήσει, εμφανίσει, αναδιανείμει ή άλλως χρησιμοποιήσει και αποθηκεύσει με οποιονδήποτε τρόπο ό,τι ανήκει στην Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, ή δημιουργήσει παράγωγα έργα που βασίζονται στα ανωτέρω αναφερόμενα σε οποιαδήποτε μορφή με μηχανικά, ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, πέραν της αποκλειστικά ιδιωτικής χρήσης. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιφυλασσόμενης της Εταιρείας μας να αναζητήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία που ήθελε αυτή υποστεί εκ της ως άνω παράνομης συμπεριφοράς του χρήστη.

6. Ευθύνη – Περιορισμός Ευθύνης – Αποποίηση ευθύνης.
(α) Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν μη διαθεσιμότητα ή σφάλματα της παρούσας ιστοσελίδας, των περιεχομένων και των υπηρεσιών της, που οφείλονται είτε σε ανωτέρα βία (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: μη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, διακοπή παροχής ρεύματος, βλάβη τεχνολογικού εξοπλισμού, βλάβη τηλεπικοινωνιών) είτε σε άλλους τεχνικούς λόγους ή σχετίζονται με την τεχνική συντήρηση της ιστοσελίδας μας. Η Εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να περιοριστεί η συχνότητα και διάρκεια οποιουδήποτε τέτοιου είδους σφάλματος ή περιορισμού. Πρόσθετα, η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που δύναται να προκληθεί στους χρήστες από την επενέργεια, την τροποποίηση ή τη δολιοφθορά της ιστοσελίδας μας από τρίτους. Η Εταιρεία μας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, δεν ευθύνεται για ζημία οποιασδήποτε μορφής τυχόν υποστεί είτε ο χρήστης της ιστοσελίδας, μέσω της χρήσης των υπηρεσιών και των περιεχομένων αυτής, στην οποία εξάλλου χρήση προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων, είτε οποιοσδήποτε τρίτος, λόγω των ενεργειών οποιουδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου ή των ενδεχόμενων ειδικότερων συμφωνηθέντων όρων μεταξύ της Εταιρείας μας και του χρήστη και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται είτε για ζημίες που προκλήθηκαν από παράβαση μη τελεσθείσα από μέρους μας είτε για οποιαδήποτε έμμεση ή συνακόλουθη ζημία προκληθεί, που δεν είχε προβλεφθεί από αμφότερα τα μέρη, ήτοι την Εταιρεία και τον χρήστη, όταν αυτός το πρώτον χρησιμοποίησε την ιστοσελίδα μας και τις σχετικές με αυτήν Υπηρεσίες. Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία της να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης, στην περίπτωση κατά την οποία η καθυστέρηση ή αποτυχία αυτή οφείλεται σε λόγο που εκφεύγει της σφαίρας του εύλογου και αναμενόμενου ελέγχου μας. Η Εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα μας ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεση των χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα λογισμικού. Η Εταιρεία μας δεν έχει κανένα έλεγχο και επομένως δε φέρει καμία ευθύνη ως προς τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα πρωτόκολλα δρομολόγησης μέσω των οποίων τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα μας.
(β) Όλες οι πληροφορίες και τα υλικά που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν αναπτυχθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της παροχής πληροφοριών σχετικών με την Εταιρεία μας και τις υπηρεσίες της. Παρότι η Εταιρεία μας έχει επιδείξει τη μέγιστη δυνατή και εμπορικά εύλογη επιμέλεια κατά την ανάπτυξη των περιεχομένων στην ιστοσελίδα μας, αυτή καθώς και όλα τα περιεχόμενα σε αυτήν παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται» και χωρίς κανενός είδους εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα των οποιωνδήποτε περιεχομένων σε αυτήν πληροφοριών. Όλες οι εγγυήσεις, είτε προκύπτουν εκ του νόμου είτε υπονοούνται, αποκλείονται ρητά στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας του μέσου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και της ικανοποιητικής ποιότητάς του.
Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε μη αποδεκτή, υποτιμητική και εν γένει προσβλητική και παράνομη συμπεριφορά εκάστου χρήστη, ως ανωτέρω στην παρ. 4. αναλυτικά αναφέρεται. Οι χρήστες υπέχουν την υποχρέωση να αναφέρουν άμεσα και προσηκόντως στην Εταιρεία μας οποιαδήποτε μη αποδεκτή, προσβλητική, παράνομη και αντίθετη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη συμπεριφορά οποιουδήποτε άλλου χρήστη τυχόν υποπέσει στην αντίληψή τους, προκειμένου η Εταιρεία μας να προβεί σε όλες τις δέουσες νόμιμες ενέργειες.
(γ) Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης στην παρούσα παράγραφο δεν έχουν σκοπό να περιορίσουν την ευθύνη των χρηστών ή να μεταβάλλουν τα δικαιώματά τους.

7. Συνδέσεις σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών.
Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, που διατηρούνται από τρίτα μέρη. Οι συνδέσεις με οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα τρίτου μέρους παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών. Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας και δεν εγκρίνει ή προβαίνει σε εκπροσώπηση των συνδεδεμένων αυτών ιστοσελίδων ή οποιωνδήποτε πληροφοριών, λογισμικού ή άλλων προϊόντων, υπηρεσιών ή υλικών που χρησιμοποιούνται από αυτές, ή οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Στην περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιοδήποτε δικτυακό τόπο τρίτου μέρους συνδεδεμένο με την παρούσα ιστοσελίδα, το πράττει εξ ολοκλήρου με δική του ευθύνη.

8. Τροποποιήσεις Υπηρεσιών και Όρων Χρήσης.
Οι παρεχόμενες από την Εταιρεία μας υπηρεσίες, που προβάλλονται στον παρόντα Ιστότοπο, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η παρουσίαση των λεπτομερών στοιχείων των υπηρεσιών μας στον παρόντα Ιστότοπο αποτελούν μια προβολή για την παροχή αυτών από την Εταιρεία μας.
Τυχόν αλλαγές/τροποποιήσεις που κάνουμε στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα, οπότε παρακαλούμε να φροντίζετε να την επισκέπτεστε συχνά, έτσι ώστε να γνωρίζετε τις επικαιροποιημένες εκδόσεις μας. Συνεχής χρήση του Ιστοτόπου ή των συσχετιζόμενων με αυτόν υπηρεσιών μετά την καταχώριση των σχετικών τροποποιήσεων, θα θεωρείται αποδοχή από εσάς των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς διέπονται αποκλειστικά από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, υπάγονται δε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Θεσσαλονίκης.

10. Αποζημίωση.
Ο χρήστης συναινεί και αποδέχεται ότι θα αποζημιώσει την Εταιρεία μας, τα στελέχη, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους της από και κατά οποιασδήποτε εναντίον της αξίωσης, δαπάνης, ζημίας, απώλειας, υποχρέωσης και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν είτε λόγω της μη συμμόρφωσής του στους παρόντες Όρους Χρήσης είτε λόγω της παράβασης εκ μέρους του των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των Παρόχων Δικτύου.

11. Δυνατότητα Διαχωρισμού.
Εάν μια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, αυτό δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα, την ισχύ ή εκτελεστότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτών.

12. Απαγόρευση χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από ανηλίκους.
Δεν παρέχουμε υπηρεσίες σε ανηλίκους. Οι υπηρεσίες προορίζονται για ενήλικα άτομα. Στην περίπτωση κατά την οποία είστε κάτω από δεκαοκτώ (18) ετών, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της ιστοσελίδας αυτής αποκλειστικά και μόνο υπό την καθοδήγηση ενός γονέα ή εν γένει κηδεμόνα. Εάν, παρ’ όλα αυτά, ανήλικοι αυτοβούλως και χωρίς την καθοδήγηση γονέα ή εν γένει κηδεμόνα επισκεφτούν την παρούσα ιστοσελίδα, η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει.

13. Στοιχεία επικοινωνίας.
Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει και διαχειρίζεται από την Εταιρεία μας, ήτοι:
Την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΦΑΚΟΓΛΟΥ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «RISTART».
Έδρα: Μοναστηρίου 49, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Α.Φ.Μ.: 800803081
Τηλ: +30 – 2310 530650
E-mail: hello@ristart.gr